Υπολογιστής δείκτη νεφρού νεφρού

Urine Sodium:  
Serum Creatinine:  
Urine Creatinine:  
Renal Failure Index:    
     

Η αποτυχία νεφρού που ονομάζεται επίσης νεφρική ανεπάρκεια είναι τα νεφρά αποτύχουν σε επαρκώς φιλτράρουν τα απόβλητα από το αίμα.

Ρενικός δείκτης αποτυχίας νεφρού:

Rfi = una x scr / ucr

Όπου η UCR είναι κρεατινίνη ούρων σε mg / dl, ο SCR είναι κρεατινίνη ορού σε mg / dl, το UNA είναι το νάτριο ούρων σε meq / L, RFI είναι δείκτης νεφρικής αποτυχίας.

Διάγραμμα που δείχνει τους βασικούς φυσιολογικούς μηχανισμούς του νεφρού

Υπολογιστής δείκτη νεφρού νεφρού