Υπολογιστής One-Rep Max (1RM)

Weight Lifted
Reps Done

 95% 1 RM
 90% 1 RM
 85% 1 RM
 80% 1 RM
 75% 1 RM
 70% 1 RM
 65% 1 RM
 60% 1 RM
 55% 1 RM
 50% 1 RM

One-Rep Max =

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής One-Rep Max (1RM) για να βρει ένα μέγιστο ή 1rm επανάληψης. Όταν σε μία μόνο επανάληψη για ένα δεδομένο ασκήσιο, το 1RM σημαίνει τη μέγιστη ποσότητα βάρους που μπορεί κανείς να ανυψώσει.

Υπολογιστής One-Rep Max (1RM)