Υπολογίστε την περίμετρο ενός ορθογωνίου

Base:
Height:
Results:
Calculate Perimeter Of a Rectangle:

Περίμετρος ορθογώνιας τύπου:

Perimeter = 2 (βάση) + 2 (Ύψος)

Υπολογίστε την περίμετρο ενός ορθογωνίου