Υπολογιστής μείωσης τριγωνομετρικής ισχύος

Enter u angle in degree:
Result:

Τριγωνομετρική δύναμη μείωσης της ισχύος:

SIN 2 x = 1/2 - (1/2) cos (2x))

cos 2 x = 1/2 + (1/2) cos (2x))

Για παράδειγμα, όταν u = 30, sinu 2 = 0,25, cosu 2 = 0,75, Tanu 2 = 0.333333.

Ο υπολογιστής μείωσης της τριγωνομετρικής ενέργειας θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε τα μαθηματικά προβλήματα.

Υπολογιστής μείωσης τριγωνομετρικής ισχύος