Σχέσεις μεταξύ αριθμητικών λειτουργιών τριγωνομετρικών λειτουργιών

Trigonometry Value:
Sin(x):
Cos(x):
Tan(x):
cosec(x):
Sec(x):
Cot(x):

Trigonometry Λειτουργίες Τύπος:

CSCX = 1 / SINX

SINX = 1 / CSCX

secx = 1 / cosx

cosx = 1 / secx

tanx = 1 / cotx

cotx = 1 / tanx

tanx = sinx / cosx

cotx = cosx / sinx

Οι σχέσεις μεταξύ της αριθμητικής λειτουργίας των τριγωνομετρικών λειτουργιών σας έκαναν ευκολότερη εδώ τον υπολογισμό μαθηματικών.

Σχέσεις μεταξύ αριθμητικών λειτουργιών τριγωνομετρικών λειτουργιών