Γραμμική αριθμομηχανή τιμής παρεμβολής

First Point co-ordinates X1: Y1:
Second point co-ordinates X2: Y2:
Target point x   X:   
 
Interpolated point Y value

Ο υπολογιστής παρεμβολής υπολογίζει την άγνωστη παρεμβαλλόμενη συντεταγμένη μεταξύ των δύο γνωστών συντεταγμένων.

Γραμμική φόρμουλα τιμής παρεμβολής

Y = ((x - x 1 ) (y 2 - y 1 ) / (x 2 1 )) + y 1

Όπου, x = στόχος X συντεταγμένη, y = παρεμβαλλόμενη συντεταγμένη Υ.

X 1 , y 1 = Συντεταγμένες πρώτου σημείου,

X 2 , y 2 = συντεταγμένες δεύτερου σημείου,

Γραμμική αριθμομηχανή τιμής παρεμβολής