Αναλογία ή τμήμα 3 Υπολογιστής διαστάσεων (εξωτερικά / εσωτερικά)

X1: Y1: Z1:
X2: Y2: Z2:
Ratio
m: n:
     
Coordinates of Point :

Τμήμα ή αναλογία εσωτερικά τύπος

(MX2 + NX1 / M + N, My2 + NY1 / Μ + Ν, MZ2 + NZ1 / M + N)

Τμήμα ή αναλογία εξωτερικά τύπος

(MX2-NX1 / M-N, My2-NY1 / M-N, MZ2-NZ1 / M-N)

Την αριθμομηχανή για να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου εξωτερικά / εσωτερικά. Όταν δοθεί δύο σημεία και η εξωτερική ή εσωτερική κατάσταση M: N, τότε θα μπορούσατε να πάρετε τη συντεταγμένη του P.

Αναλογία ή τμήμα 3 Υπολογιστής διαστάσεων (εξωτερικά / εσωτερικά)