Εξίσωση σχηματισμού σημείου πλαγιάς ενός αριθμομηχανή γραμμής

X1: Y1:
Slope(m):
Equation

Τύπος τύπου σημείου πλαγιάς

y - y1 = m (x - x1)

m είναι η δεδομένη κλίση και (x1, y1) είναι το δεδομένο σημείο.

Για παράδειγμα, για να βρείτε την εξίσωση της ευθείας γραμμής που διέρχεται από το σημείο (3, -6) και η κλίση είναι m = 4

Η εξίσωση γραμμής: y = 4x -18.

Εξίσωση σχηματισμού σημείου πλαγιάς ενός αριθμομηχανή γραμμής