Υπολογιστής φόρμας κλίσης

Slope(m):
y - intercept(c):
Equation:

Έντυπο κλίσης

y = mx + b

Όπου m είναι η κλίση της γραμμής και η Β είναι η υπολείμματα y.

Για παράδειγμα, όταν m = 2, b = 3, τότε η εξίσωση είναι y = 2x + 3.

Υπολογιστής φόρμας κλίσης