Συνολικός υπολογιστής κύκλου εργασιών περιουσιακών στοιχείωνResult:

Συνολικός υπολογιστής κύκλου εργασιών του ενεργητικού για να μάθετε τον λόγο της καθαρής αξίας των πωλήσεων στο σύνολο των ενεργητικών. Εστιάζοντας καθαρά πώλησης και συνολικά περιουσιακά στοιχεία

Συνολικός υπολογιστής κύκλου εργασιών περιουσιακών στοιχείων