Υπολογιστής ημέρας οφειλέτηOut put of Debtor Days Calculation

Υπολογιστής ημέρας οφειλέτη για να μάθετε τις συνολικές ημέρες των ημερών στις οποίες ο οφειλέτης πρέπει να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Η φόρμουλα των Debtor Formula, για παράδειγμα, όταν εισάγετε τους εμπορικούς οφειλέτες και τα έσοδα λάβετε το αποτέλεσμά σας.

Υπολογιστής ημέρας οφειλέτη