Διαφορικός υπολογιστής σύνθετης αντίστασης Microstrip

   
Output of Differential Microstrip Impedance Calculation

Υπολογιστής Διαφορικός υπολογιστής σύνθετης αντίστασης Microstrip για τη μέτρηση της αντιπολίτευσης σε εναλλασσόμενο ρεύμα.

Διαφορικός τύπος σύνθετης αντίστασης μικροσκοπίου

Differential Microstrip Impedance Formula

Που

d είναι ο διαχωρισμός του ίχνους

Η είναι το διηλεκτρικό πάχος

t είναι το πάχος της λωρίδας

w είναι το πλάτος της λωρίδας

Z d σχετική διηλεκτρική σταθερά

E r είναι η διηλεκτρική σταθερά του υποστρώματος

Διαφορικός υπολογιστής σύνθετης αντίστασης Microstrip