Υπολογιστής Τιμών Αντίστασης

Enter desired value:
E6 E12 E24
E48 E96 E192
Upper entry.
Lower entry.
Closest to entry.
Result.

Οι τυπικοί τύποι αντοχής στην ΕΠΕ όπως Ε6, Ε12, Ε24, Ε48, E96, E192 κ.λπ.

Ανοχές: E192 = 0,5%, E96 = 1%, Ε48 = 2%, Ε24 = 5%, Ε12 = 10%, Ε6 = 20%

Όταν εισάγετε την επιθυμητή τιμή είναι 20, ο τύπος αντίστασης είναι E24, τότε η επάνω είσοδος είναι 22, η χαμηλότερη καταχώρηση είναι 20.

Υπολογιστής Τιμών Αντίστασης