Υπολογιστής σύνθετης αντίστασης Microstrip

   
Output of Microstrip Impedance Calculation

Ο υπολογιστής σύνθετης αντίστασης της Microstrip για τη μέτρηση της αντίστασης της λωρίδας μετάδοσης.

Τύπος σύνθετης σύνθετης αντίστασης

Microstrip Impedance Formula & Calculation

Που

Η είναι το διηλεκτρικό πάχος

t είναι το πάχος της ταινίας

w είναι το πλάτος της ταινίας

Z 0 Αντίσταση ελεύθερου χώρου

E r είναι η διηλεκτρική σταθερά

Υπολογιστής σύνθετης αντίστασης Microstrip