Υπολογιστής επαγωγικής αντίδρασης

I want to calculate:
Frequency (f): Hz
Inductance (L): H
Inductive Reactance (XL): ohm

Επαγωγική φόρμουλα αντίδρασης

Επαγωγή: L = XL / 2PF

Συχνότητα: F = XL / 2PL

Επαγωγική αντίδραση: XL = 2πfl

Όπου, F = συχνότητα, XL = επαγωγική αντίδραση, L = επαγωγή.

Υπολογιστής επαγωγικής αντίδρασης