Πιθανός υπολογιστής τάσης εξόδου διαχωρισμού

   
Output of Potential Divider Output Voltage Calculation

Ο υπολογιστής διαχωριστικού για να βρείτε την έξοδο τάσης.

Είναι ένα πολύ κοινά ηλεκτρονικά κυκλώματα, το κύκλωμα ελέγχου της τάσης εξόδου σε σχέση με τις αντιστάσεις r a και r b .

Πιθανή φόρμουλα διαχωρισμού

Potential Divider Output Voltage Calculation Formula

Πιθανός υπολογιστής τάσης εξόδου διαχωρισμού