Υπολογιστής διαχωριστή τάσης

 
Vin: Volts
Ra: Ohms
Rb: Ohms
Vout: Volts

Όταν εισάγετε το b , όταν εισάγετε Τρεις τιμές τότε θα πάρουν το τελευταίο.

Τροφοδοσία διαχωρισμού τάσης:

V out = r 2 / (r 2 + r 2 + r >

Όπου v in είναι τάση εισόδου, v out είναι τάση εξόδου

Για παράδειγμα, όταν v σε είναι 4 volts, r b είναι 2 ohms, v out είναι 1 volts, τότε το r a θα είναι 6 ohms.

Υπολογιστής διαχωριστή τάσης