Υπολογιστής συχνότητας κυκλώματος RLC

Output of RLC Circuit Frequency Calculation

Ο υπολογιστής συχνότητας κυκλώματος RLC για να βρει τον συντελεστή απόσβεσης των θεαρίων, συχνότητα συντονισμού, παράλληλο παράγοντα απόσβεσης και εύρος ζώνης.

Υπολογιστής συχνότητας κυκλώματος RLC