Μη αντιστροφή αριθμομηχανή αντίστασης op-amp

Input Parameters (Non-Inverting Op-amp)
Vout (V) 
Gain  
R1 (KOhms)
V1 (Input lead) (V) 
V2 (non-zero only if offset is requred) (V)
Vp (V)
Vn (V)

Outputs
R2 (KOhms)
R3 (KOhms)
R4 (KOhms)

Δώστε το κέρδος και το επιθυμητό σημείο προειδοποίησης εξόδου για να προσδιορίσετε τις αντισταθμίσεις προκατάληψης και ανατροφοδότησης για μη αναστροφή op-amp.

Μη αντιστροφή αριθμομηχανή αντίστασης op-amp