Υπολογιστής ισχύος DC

  Resistance: R =  
  Current: I =  
  Voltage: V =  
  Power: P =  
         

Ο στιγμιαίος υπολογισμός ηλεκτρικής ενέργειας DC: V (v) = i (a) × r (ω)

P (w) = v (v) × i α) = v 2 ) / r (Ω) = i (a) × r

Υπολογιστής ισχύος DC