Υπολογιστής αποθήκευσης ενέργειας

I want to calculate
Potential Difference (V): f
Electrical Charge (Q): c
Energy Storage (U): j

Τύπος αποθήκευσης ενέργειας

Σε ηλεκτρική χρέωση: q = 2u / v

Σε πιθανή διαφορά: V = Qu / 2

Για την αποθήκευση ενέργειας: U = QV / 2

Όπου v = διαφορά πιθανής πιθανότητας, u = αποθήκευση ενέργειας, Q = ηλεκτρικό φορτίο.

Υπολογιστής αποθήκευσης ενέργειας