Υπολογιστής ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος

  Impedance: Z = °  =   
  Current: I = °      
  Voltage: V = °      
  Power: S = °  =   
               

Ο πατρικός τύπος ηλεκτρικού εναλλασσόμενου ρεύματος:

V (v) = i (α) × z (ω) = (| | i | × | z |) ∠ ( > I + θ z )

Πραγματική ισχύς p σε watts (w): p (w) = v (v) × i α) × cos φ

Ισχύς S σε Volt-Amps (VA): S (VA) = v (v) × i α) = (| | × | I |) ∠ ( v - θ i )

Υπολογιστής ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος